ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน้าแรก
  
> เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  รายการ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย  ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี "รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธาและส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะ การประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี และเพื่อสนับสนุนยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท /รางวัลดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินสด ๖๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ไม่เกิน ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประเภทเรื่องสั้นการเมือง/ประเภทบทกวีการเมือง ภายในวันที่  ๓๐ มิ.ย. ๕๗ รายละเอียดดูได้ที่ www.parliament.go.th  0 5 ปีที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญยาโท สาขาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญยาโท สาขาพลศึกษา    0 5 ปีที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญยาโท สาขาพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญยาโท สาขาพลศึกษา ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่    1 4 ปีที่แล้ว
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญยาโท สาขาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญยาโท สาขาพลศึกษา  ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  จ.กระบี่  ได้เปิดทำการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา ชื่อย่อ ศษ.ม. (พลศึกษา)  โดยกำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน รุ่นที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๒ – ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  (เวลาราชการ) ผู้สมัครได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  รายละเอียดติดต่อได้ที่  ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน  โทร. ๐๘๔-๑๙๑๑๒๓๙ หรือ  ดร.พีระพงศ์  หนูพยันต์  โทร. ๐๘๔- ๐๐๖๘๓๙๒ หรือ คุณนฤณัฐ  ไชยเจริญ  โทร. ๐๘๔- ๖๕๗๒๓๖๑  หรือ e-mail : graduate.ipek@gmail.com  0 5 ปีที่แล้ว
ข่าว สพป.สงขลา เขต3 ข่าว สพป.สงขลา เขต3    37 11 เดือนที่แล้ว
ข่าวทีวี ข่าวทีวี    1 4 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ    3 2 เดือนที่แล้ว
คำสั่งมอบหมายงานภายในเขต คำสั่งมอบหมายงานภายในเขต    33 6 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์(ทีวี) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์(ทีวี)    4 5 ปีที่แล้ว
ตารางจองห้องประชุมเขาน้ำค้าง ตารางจองห้องประชุมเขาน้ำค้าง    541 6 วันที่แล้ว
ตารางจองห้องประชุมสปา ตารางจองห้องประชุมสปา    28 4 ปีที่แล้ว
ตารางจองห้องประชุมสร้อยสวรรค์ ตารางจองห้องประชุมสร้อยสวรรค์    903 6 วันที่แล้ว
ตารางจองห้องประชุมสันกาลาคีรี ตารางจองห้องประชุมสันกาลาคีรี    337 2 สัปดาห์ที่แล้ว
สรุปผลการรายงานการพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการรายงานการพัฒนาผู้เรียน    2 4 ปีที่แล้ว
สรุปผลการรายงานการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สรุปผลการรายงานการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น    0 4 ปีที่แล้ว
สรุปผลการรายงานพัฒนา สรุปผลการรายงานพัฒนา    2 4 ปีที่แล้ว