ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> เอกสารในการขอรับบริการ  

เอกสารในการขอรับบริการ

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
โฟลเดอร์: ขอขึ้นทะเบียนครูไทย
ขอขึ้นทะเบียนครูไทยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 10:59SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: ขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
ขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 15:01SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: ขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารสถานศึกษา
ขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 14:44SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: ขอขึ้นทะเบียนศึกษานิเทศก์
ขอขึ้นทะเบียนศึกษานิเทศก์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 15:10SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 14:30SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: แบบคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ(ขอผ่อนผัน)
แบบคำขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ(ขอผ่อนผัน)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 15:33SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: เอกสารการเทียบโอนฯ
เอกสารการเทียบโอนฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 15:13SKA003-APP\kspsk3
โฟลเดอร์: เอกสารครูต่างชาติ
เอกสารครูต่างชาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/2/2556 15:39SKA003-APP\kspsk3
คส03 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต.pdf
คส03 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:03SKA003-APP\kspsk3
คส04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน.pdf
คส04 แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:03SKA003-APP\kspsk3
คส06 แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบอนุญาต.pdf
คส06 แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบอนุญาตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:03SKA003-APP\kspsk3
คส07 แบบคำขอแปลใบอนุญาต.pdf
คส07 แบบคำขอแปลใบอนุญาตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:04SKA003-APP\kspsk3
บันทึกถ้อยคำกรณีใบประกอบชำรุดหรือสูญหาย.pdf
บันทึกถ้อยคำกรณีใบประกอบชำรุดหรือสูญหายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/1/2556 14:12SKA003-APP\kspsk3
แบบติดตามปัญหาใบอนุญาต.pdf
แบบติดตามปัญหาใบอนุญาตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/2/2556 9:48SKA003-APP\kspsk3
ใบขอคืนค่าธรรมเนียม(ใหม่).pdf
ใบขอคืนค่าธรรมเนียม(ใหม่)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:02SKA003-APP\kspsk3
ใบแจ้งชำระเงินทางไปรษณีย์.pdf
ใบแจ้งชำระเงินทางไปรษณีย์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:02SKA003-APP\kspsk3
หนังสือมอบฉันทะรับใบประกอบ.pdf
หนังสือมอบฉันทะรับใบประกอบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/1/2556 16:02SKA003-APP\kspsk3