ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
รายการแจ้งโอนประจำวัน
  
> เอกสารดาวน์โหลด  

เอกสารดาวน์โหลด

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
โฟลเดอร์: ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ระยะที่ 2
ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ระยะที่ 2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/3/2556 11:20SKA003-APP\money
โฟลเดอร์: งบประมาณ56
งบประมาณ56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:54SKA003-APP\administrator
POยกยอดปี55.xls_.xls
POยกยอดปี55.xls_ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:33SKA003-APP\administrator
การศึกษาบุตร.doc
การศึกษาบุตรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
ขอยืมเงินงบประมาณ.pdf
ขอยืมเงินงบประมาณใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:00SKA003-APP\money
ขอวางเบิกเงิน.pdf
ขอวางเบิกเงินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:00SKA003-APP\money
คำรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล7129.pdf
คำรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล7129ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:00SKA003-APP\money
คำรับรองบ้านพักครู.pdf
คำรับรองบ้านพักครูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:00SKA003-APP\money
คู่มือการจ้าง.doc
คู่มือการจ้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
คู่มือการจ้างวิทยากรอิสลาม.doc
คู่มือการจ้างวิทยากรอิสลามใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
ทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร.docx
ทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/4/2561 11:26SKA003-APP\money
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005).pdf
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6005)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6006).pdf
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(6006)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.doc
แบบขอรับเงินผ่านธนาคารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 16:17SKA003-APP\money
แบบฟอร์มการจัดทำราคากลางก่อสร้าง.docx
แบบฟอร์มการจัดทำราคากลางก่อสร้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 13:28SKA003-APP\money
แบบสำรวจรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง.pdf
แบบสำรวจรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/4/2559 10:37SKA003-APP\money
แบบแสดงเจตจำนงบำเหน็จตกทอด.pdf
แบบแสดงเจตจำนงบำเหน็จตกทอดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม.pdf
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่กรรมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
ใบแนบใบสำคัญ.doc
ใบแนบใบสำคัญใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 16:11SKA003-APP\money
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร7223(1).pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร7223(1)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร7223.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร7223ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
ใบมอบฉันทะ.docx
ใบมอบฉันทะใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 16:00SKA003-APP\money
ใบสำคัญรับเงิน.docx
ใบสำคัญรับเงินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 16:13SKA003-APP\money
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ.PDF
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 11:48SKA003-APP\money
ภงด2558.xps
ภงด2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/3/2559 5:24SKA003-APP\money
รหัสสินทรัพย์โรงเรียน ณ 30กย55.xls
รหัสสินทรัพย์โรงเรียน ณ 30กย55ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
รหัสแหล่งของเงิน 56.xls
รหัสแหล่งของเงิน 56ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/3/2556 13:19SKA003-APP\money
รักษาพยาบาล.pdf
รักษาพยาบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
ส่งใช้เงินยืม.pdf
ส่งใช้เงินยืมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
สเปกคอมปี 55.pdf
สเปกคอมปี 55ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
8/1/2556 10:15SKA003-APP\money
สรุปการใช้งบ.xls
สรุปการใช้งบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 14:51SKA003-APP\administrator
สัญญาการยืมเงิน.pdf
สัญญาการยืมเงินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 16:02SKA003-APP\administrator
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล7130.pdf
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล7130ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
หนังสือรับรองสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล.pdf
หนังสือรับรองสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/1/2556 15:26SKA003-APP\administrator
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 2560.pdf
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 11:35SKA003-APP\money