ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/2/2558 11:57
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/2/2558 11:42
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/1/2558 14:27
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/12/2557 11:39
สิ่งที่แนบ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/12/2557 11:52
รายงานการถอดถอนครู และบุคลากรทางการศึกษาออกจากหน้าที่โรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 14:13
รายงานการแต่งตั้งครู บุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 14:09
สิ่งที่แนบ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 14:06
สิ่งที่แนบ
เบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสำหรับปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (เพ่ิมเติม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/12/2557 15:01
การอบรมการจัดประสบการณ์ STEM สำหรับเด็กปฐมวัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/11/2557 11:22
สิ่งที่แนบ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
14/11/2557 15:54
สิ่งที่แนบ
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/11/2557 9:53
สิ่งที่แนบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือนตุลาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/10/2557 9:43
สิ่งที่แนบ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีประจำเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/10/2557 16:03
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/10/2557 14:58
สิ่งที่แนบ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ส่วนที่ขอเบิกเพิ่ม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/10/2557 14:54
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/8/2557 10:37
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกรกฏาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2557 14:29
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2557 14:26
สิ่งที่แนบ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เพื่อเติม ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2557 14:21
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/8/2557 14:17
อนุมัติการจัดสรรเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2557 16:22
อนุมัติการจัดสรรเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/7/2557 16:04
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/7/2557 10:07
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2557 13:00
สิ่งที่แนบ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/6/2557 10:30
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/6/2557 9:35
สิ่งที่แนบ
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกิจการโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
13/6/2557 15:43
สิ่งที่แนบ
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/6/2557 12:47
อนุมัติเบกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ (เพ่ิมเติม)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/6/2557 16:06
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/6/2557 15:19
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนพฤษภาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/5/2557 15:42
โปรแกรม PSIS v2ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/5/2557 13:38
สิ่งที่แนบ
แบบตอบรับอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.๑-๓ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/5/2557 11:07
สิ่งที่แนบ
อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ระดับ ป.๑-๓ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/5/2557 10:57
สิ่งที่แนบ
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาเอกชนเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/5/2557 10:27
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนเมษายน 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/2557 9:31
สิ่งที่แนบ
การพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/4/2557 12:34
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/4/2557 13:11
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ส่วนที่ขอเบิกเพ่ิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/4/2557 13:07
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/4/2557 13:03
ขอให้โรงเรียนรายงานผลการสอบ I-net (ฉบับที่ ๕) ทางเมล์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/4/2557 14:12
การส่งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา (O-net) ปีการศึกษา 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/3/2557 10:55
ขอให้โรงเรียนจัดทำรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-net ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/3/2557 15:37
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/3/2557 10:22
รายงานการถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2557 15:44
รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2557 15:43
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2557 15:35
รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/2/2557 9:02
รายงานการถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/2/2557 9:01
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/2/2557 16:03
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/1/2557 14:11
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีต้ังแต่เดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๕ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/1/2557 9:26
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/1/2557 11:07
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/1/2557 11:47
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/1/2557 11:35
เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒/๑๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/1/2557 11:32
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2555ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
23/12/2556 10:07
รายงานการถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/12/2556 11:29
รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/12/2556 11:27
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/11/2556 11:14
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วนที่ขอเบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/11/2556 11:07
สิ่งที่แนบ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ ๕)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/11/2556 10:39
สิ่งที่แนบ
อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/11/2556 10:21
การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/11/2556 16:22
รายงานการแต่งตั้งครูชาวไทย และครูชาวต่างชาติให้ปฏิบัติหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/11/2556 16:11
รายงานการถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/11/2556 16:05
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/11/2556 11:34
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป)ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2556 15:01
สิ่งที่แนบ
การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิปริญยาตรีขึ้นไป)ประจำเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๕๕ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2556 14:52
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพ่ิมเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2556 14:23
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2556 11:56
สิ่งที่แนบ
เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ค้างเบิกปีงบประมาณ ๒๕๕๕ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/10/2556 11:38
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/10/2556 15:28
สิ่งที่แนบ
ขอเชิญประชุมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/9/2556 9:30
ขอเชิญประชุมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/9/2556 15:03
สิ่งที่แนบ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2556ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/9/2556 14:41
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลสู่อาเซี่ยนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/8/2556 11:30
สิ่งที่แนบ
การสมัครเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพม.๑๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/8/2556 10:20
การพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/8/2556 9:57
ขอข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/8/2556 10:15
สิ่งที่แนบ
การรายงานการบรรจุครู และถอดถอนครูออกจากหน้าที่โรงเรียนเอกชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/8/2556 12:46
สิ่งที่แนบ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/8/2556 14:20
การอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท๊ปเล็ต ป.๒ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2556 10:54
หนึ่งแสนครูดี (ใหม่)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/7/2556 10:47
หนึ่งแสนครูดีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/7/2556 10:32
ความประสงค์ในการขอรับแท๊ปเล็ตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/7/2556 10:07
การแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าท่ี่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/7/2556 10:00
การถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/7/2556 9:57
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/7/2556 11:44
สิ่งที่แนบ
การอุดหนุนเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2556 10:00
สิ่งที่แนบ
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
4/7/2556 9:52
สิ่งที่แนบ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (กิจกรรม การอบรมคุณภาพทักษะชีวิตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2556 13:42
สิ่งที่แนบ
รายละเอียดการเบิกเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2556 13:35
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/6/2556 14:53
ย้ายสถานที่ติดต่อราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/6/2556 15:33
การถอดถอนครูออกจากหน้าที่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/6/2556 12:39
สิ่งที่แนบ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๒ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/6/2556 11:39
สิ่งที่แนบ
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2556 15:40
สิ่งที่แนบ
การสำรวจจำนวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2556 15:22
1 - 100 ถัดไป