ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม > การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม: การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อเรื่อง

การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

เนื้อความ

สพป. สงขลา เขต 3  ให้โรงเรียนดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2552  ข้อ 5    ทั้งนี้ให้ประมาณการจำนวนนักเรียนที่ขอเบิกในอัตราร้อยละ  80  สำหรับชั้นอนุบาลปีที่  1  ,  ชั้นประถมศึกษาปี 1  ,  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ,  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ของจำนวนนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557   สำหรับชั้นอื่นๆ  ขอเบิกในอัตราร้อยละ  100  ของจำนวนนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557 (เลื่่อนไหล) และคำนวณเงินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนฯ  ได้จาก  www.opec.go.th  หัวข้อกลุ่มอุดหนุนการศึกษา  และการคัดเลือกรายการหนังสือเรียน  สามารถตรวจสอบรายการหนังสือเรียนได้จากเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (http://academic.obec.go.th)  ในหัวข้อเรียนฟรี  15  ปี    (การเสนอของบประมาณเร็ว  เวลาเขาจัดสรรงบประมาณเราจะได้รับเร็วด้วยคะ)

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
อุปกรณ์การเรียน.pdf    
สร้าง เมื่อ 5/2/2558 11:42  โดย SKA003-APP\opec 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 5/2/2558 11:42  โดย SKA003-APP\opec