ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม > การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม: การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อเรื่อง

การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

เนื้อความ

สพป.สงขลา เขต 3  ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว  ตามแบบ  นม.1   พร้มสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ให้คำนวณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  ดังนี้   ข้อ  1).  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ให้คำนวณจากจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  ของปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ  80           ข้อ 2).  สำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ  ให้คำนวณจากจำนวนนักเรียนที่เลื่อนชั้นในระดับนั้นในอัตราร้อยละ  100   โดยดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)   ได้จาก  www.opec.go.th   หัวข้อกองทุนและสวัสดิการ   อุดหนุนการศึกษา   ให้ดำเนินการจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558    (การเสนอของบประมาณเร็ว  จะทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร็ว  นะคะ)
 

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
อาหารเสริมนม.pdf    
สร้าง เมื่อ 5/2/2558 11:57  โดย SKA003-APP\opec 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 5/2/2558 11:57  โดย SKA003-APP\opec