ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> แผนปฏิบัติการ ปี 2558  

แผนปฏิบัติการ ปี 2558

นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2559 ของ สพฐ.
แผนกลยุทธ์ 2559 - 2562
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบาย
ประชาสัมพันธ์
คลังข้อมูล
ทะเบียนโรงเรียน
สารสนเทศ2553
สารสนเทศ2554
สารสนเทศ2555
สารสนเทศ2556
สารสนเทศ2557
สารสนเทศ2558
สารสนเทศ2559
สารสนเทศ2560
ดาวน์โหลด
แบบประมาณราคาวัสดุ
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา
ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ.
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ
การจัดทำแผนพัฒนา
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน2
สารสนเทศทางการศึกษา
บุคคลและกลุ่ม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec สพฐ.)
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
1. ส่วนที่ 1 บทนำและบริบทที่เกี่ยวข้อง (นโยบายหน่วยเหนือ).pdf
1. ส่วนที่ 1 บทนำและบริบทที่เกี่ยวข้อง (นโยบายหน่วยเหนือ)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 15:37SKA003-APP\plan
2. ส่่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา ปี 57.pdf
2. ส่่วนที่ 2 สภาพการจัดการศึกษา ปี 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:01SKA003-APP\plan
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาปี 58.pdf
3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:01SKA003-APP\plan
4. ส่วนที่ 4 งบประมาณ โครงการ ปี 58.pdf
4. ส่วนที่ 4 งบประมาณ โครงการ ปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
4.1 ส่วนที่ 4 งบหน้าโครงการปี 58.pdf
4.1 ส่วนที่ 4 งบหน้าโครงการปี 58ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
นโยบาย สพฐ. ปี 2559.pdf
นโยบาย สพฐ. ปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:03SKA003-APP\plan
ปกแผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.สข.3.pdf
ปกแผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.สข.3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
ประกาศคณะทำแผนเขตปี 2558 _10_11_57.pdf
ประกาศคณะทำแผนเขตปี 2558 _10_11_57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan
สารบัญคำนำ ภาคผนวก แผนปี 2558.pdf
สารบัญคำนำ ภาคผนวก แผนปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/7/2558 16:02SKA003-APP\plan