ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> สารสนเทศ2560 > ข้อมูลรายอำเภอ  

สารสนเทศ2560

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ตาราง 0 สารบัญข้อมูลแยกรายอำเภอ.xls
ตาราง 0 สารบัญข้อมูลแยกรายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 01 จำนวนโรงเรียนแยกขนาด.xls
ตาราง 01 จำนวนโรงเรียนแยกขนาดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 02 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับที่เปิดสอน.xls
ตาราง 02 จำนวนโรงเรียนแยกตามระดับที่เปิดสอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 03 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายอำเภอ.xls
ตาราง 03 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 04 จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น รายอำเภอ.xls
ตาราง 04 จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 05 จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ รายอำเภอ.xls
ตาราง 05 จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:43SKA003-APP\plan
ตาราง 06 จำนวนนักเรียนแยกศาสนา รายอำเภอ.xls
ตาราง 06 จำนวนนักเรียนแยกศาสนา รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 07 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส รายอำเภอ.xls
ตาราง 07 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 08 น้ำหนักส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน.xls
ตาราง 08 น้ำหนักส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 09 จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก รายอำเภอ.xls
ตาราง 09 จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 10  จำนวนนักเรียนขยายโอกาส รายอำเภอ.xls
ตาราง 10 จำนวนนักเรียนขยายโอกาส รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 11 จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6_59 รายอำเภอ.xls
ตาราง 11 จำนวนนักเรียนจบชั้น ป.6_59 รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 12 จำนวนนักเรียนจบชั้นม.3_59รายอำเภอ.xls
ตาราง 12 จำนวนนักเรียนจบชั้นม.3_59รายอำเภอใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 13 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกสาเหตุ ปีการศึกษา 2559 รายโรง.xls
ตาราง 13 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกสาเหตุ ปีการศึกษา 2559 รายโรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan
ตาราง 14 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกรายชั้น ปีการศึกษา 2559 รายโรง.xls
ตาราง 14 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน แยกรายชั้น ปีการศึกษา 2559 รายโรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:44SKA003-APP\plan