ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> สารสนเทศ2560 > ข้อมูลรายโรง  

สารสนเทศ2560

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ตาราง 0 สารบัญข้อมูลรายโรง.xls
ตาราง 0 สารบัญข้อมูลรายโรงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:34SKA003-APP\plan
ตาราง 01 ข้อมูลพื้นฐานและรายชื่อผู้บริหาร ปศ.60.xls
ตาราง 01 ข้อมูลพื้นฐานและรายชื่อผู้บริหาร ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:40SKA003-APP\plan
ตาราง 02 จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศห้อง ปศ.60.xls
ตาราง 02 จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศห้อง ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 03 จำนวนนักเรียนแยกชั้น ห้อง ขนาด ปศ.60.xls
ตาราง 03 จำนวนนักเรียนแยกชั้น ห้อง ขนาด ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 04 จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ ปศ.60.xls
ตาราง 04 จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 06 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปศ.60.xls
ตาราง 06 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 07 น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ปศ.60.xls
ตาราง 07 น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 08 จำนวนนักเรียนขนาดเล็กแยกชั้น เพศ ห้อง ปศ.60.xls
ตาราง 08 จำนวนนักเรียนขนาดเล็กแยกชั้น เพศ ห้อง ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 09 จำนวนนักเรียนขยายโอกาสแยกชั้น เพศ ห้อง ปศ.60.xls
ตาราง 09 จำนวนนักเรียนขยายโอกาสแยกชั้น เพศ ห้อง ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:41SKA003-APP\plan
ตาราง 10 นักเรียนจบป.6 ปศ.59.xls
ตาราง 10 นักเรียนจบป.6 ปศ.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:36SKA003-APP\plan
ตาราง 11 นักเรียนจบ ม.3 ปศ.59.xls
ตาราง 11 นักเรียนจบ ม.3 ปศ.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:42SKA003-APP\plan
ตาราง 12 นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ ปศ.59.xls
ตาราง 12 นักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ ปศ.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:42SKA003-APP\plan
ตาราง 13 นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น ปศ.59.xls
ตาราง 13 นักเรียนออกกลางคันแยกรายชั้น ปศ.59ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:42SKA003-APP\plan
ตาราง 14 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปศ.59และ ปศ.60.xls
ตาราง 14 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนปศ.59และ ปศ.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
30/5/2561 15:42SKA003-APP\plan