ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน้าแรก
  
> เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2559 ของ สพฐ.
แผนกลยุทธ์ 2559 - 2562
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบาย
ประชาสัมพันธ์
คลังข้อมูล
ทะเบียนโรงเรียน
สารสนเทศ2553
สารสนเทศ2554
สารสนเทศ2555
สารสนเทศ2556
สารสนเทศ2557
สารสนเทศ2558
สารสนเทศ2559
สารสนเทศ2560
ดาวน์โหลด
แบบประมาณราคาวัสดุ
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา
ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ.
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ
การจัดทำแผนพัฒนา
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน2
สารสนเทศทางการศึกษา
บุคคลและกลุ่ม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec สพฐ.)
เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

Mozilla Firefox 3.6.3 Mozilla Firefox 3.6.3    2 3 ปีที่แล้ว
กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3 กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3    1 5 ปีที่แล้ว
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงานผล    0 4 ปีที่แล้ว
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนา    1 4 ปีที่แล้ว
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา    1 5 ปีที่แล้ว
ข้อมูลในสังกัด ข้อมูลในสังกัด    41 16 เดือนที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน    16 3 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556    1 5 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 2_3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 2_3    1 5 ปีที่แล้ว
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 3_3(ครุภัณฑ์ดนตรี) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 3_3(ครุภัณฑ์ดนตรี)    1 5 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2555 คู่มือการจัดเก็บข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2555    1 5 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ    2 5 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด    0 5 ปีที่แล้ว
ทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนโรงเรียน    1 5 ปีที่แล้ว
นโยบายและแผน นโยบายและแผน    11 2 ปีที่แล้ว
นโยบายและแผน2 นโยบายและแผน2    0 2 ปีที่แล้ว
ในสังกัด ในสังกัด    0 4 ปีที่แล้ว
แบบประมาณราคาวัสดุ แบบประมาณราคาวัสดุ    0 2 ปีที่แล้ว
แผนกลยุทธ์ 2555-2558 แผนกลยุทธ์ 2555-2558    1 5 ปีที่แล้ว
แผนปฏิบัติการ ปี 2558 แผนปฏิบัติการ ปี 2558    9 3 ปีที่แล้ว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-2541 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-2541    1 5 ปีที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556    1 5 ปีที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556    0 5 ปีที่แล้ว
ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ. ราคาวัสดุก่อสร้าง สพฐ.    0 2 ปีที่แล้ว
ร่างเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร่างเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    1 5 ปีที่แล้ว
รายการประมาณราคาสพฐ. รายการประมาณราคาสพฐ.    1 5 ปีที่แล้ว
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา    0 3 ปีที่แล้ว
รายงานอาหารกลางวัน ปี 57 รายงานอาหารกลางวัน ปี 57    1 3 ปีที่แล้ว
รายชื่อผู้บริหาร ณ 13 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้บริหาร ณ 13 มีนาคม 2556    1 4 ปีที่แล้ว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษาและราคากลาง    1 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ 2557 สารสนเทศ 2557    21 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2553 สารสนเทศ2553    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2554 สารสนเทศ2554    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2555 สารสนเทศ2555    28 5 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2556 สารสนเทศ2556    20 4 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2557 สารสนเทศ2557    12 4 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2558 สารสนเทศ2558    33 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2559 สารสนเทศ2559    0 2 ปีที่แล้ว
สารสนเทศ2560 สารสนเทศ2560    34 3 เดือนที่แล้ว
สารสนเทศทางการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษา    1 18 เดือนที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

ไม่มีไลบรารีรูปภาพ

  รายการ

GIS สพป.สงขลา เขต 3 GIS สพป.สงขลา เขต 3  http://202.143.161.138/gis/web  1 2 ปีที่แล้ว
www.sk3.go.th www.sk3.go.th  GIS สพป.สงขลา เขต 3  0 5 ปีที่แล้ว
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555  โรงเรียนที่กรอกข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ให้ตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบการยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนทุกตารางด้วย  0 5 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์    0 5 ปีที่แล้ว
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2561    1 16 เดือนที่แล้ว
คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ คู่มือการใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ    1 5 ปีที่แล้ว
ตารางการใช้รถ ตารางการใช้รถ    5 5 ปีที่แล้ว
ทดสอบ ทดสอบ    0 2 ปีที่แล้ว
แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบาย แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบาย    1 4 สัปดาห์ที่แล้ว
แบบติดตาม 4 ด้าน ปี 2557 แบบติดตาม 4 ด้าน ปี 2557    0 16 เดือนที่แล้ว
แผนปฏิบัติปฏิบัติงานปี 2560 แผนปฏิบัติปฏิบัติงานปี 2560    0 7 สัปดาห์ที่แล้ว
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556    0 5 ปีที่แล้ว
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสงขลา  http://www.price.moc.go.th/price/sturct/index_new.asp  0 5 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

ไม่มีกระดานอภิปราย

  แบบสำรวจ

ไม่มีแบบสอบถาม

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไม่มีไซต์ย่อยหรือพื้นที่ทำงาน

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0